Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád


I. Obecná ustanovení
V souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.,
vydává SIWA FARM, ing. Lukáš Jenší v Krči (dále jen SIWA FARM), reklamační řád, jehož smyslem je
informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti SIWA FARM za vady
zboží při jeho prodeji v provozovnách SIWA FARM s důrazem na vytvoření podmínek pro rychlé a
správné vyřizování reklamací.


II. Vady zboží
Spotřebitel má právo reklamovat vady zboží, které se projeví po jeho převzetí v záruční době a které
jsou v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou.
Za rozpor s kupní smlouvou je považováno, nemá-li zboží jakost a užitné vlastnosti smlouvou
požadované, výrobcem nebo prodejcem proklamované nebo u zboží tohoto druhu obvyklé i rozpor
existující již při převzetí zboží, který se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží spotřebitelem,
neodporuje-li to povaze věci nebo neprokáže-li se opak.
Vadné je zboží, které neodpovídá požadavkům norem a právních předpisů, které není
v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a které neodpovídá účelu, který je proklamován
nebo pro který se obvykle používá.
U potravin se za vadné považuje i zboží neoznačené datem minimální trvanlivosti a u potravin
podléhajících rychlé zkáze zboží, které není označeno datem použitelnosti.


III. Vady zboží, které nelze reklamovat
SIWA FARM neodpovídá za vady zboží vzniklé opotřebováním, nesprávným používáním nebo
skladováním zboží a u zboží prodaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Nelze uplatňovat vady zboží, které způsobil spotřebitel sám, vady zboží spotřebitelem
upravovaného, vady zboží s porušenými plombami od výrobce, vady vzniklé spotřebováním věci nebo
její části ještě před uplynutím záruční doby.
SIWA FARM nenese odpovědnost za vady zboží vzniklé vyšší mocí (živelné pohromy, poruchy
energetických zdrojů).


IV. Vady odstranitelné a neodstranitelné
Za odstranitelné se považují vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí funkčnost, vzhled
ani jakost zboží.
Za neodstranitelné se považují vady:

  • které nelze odstranit a které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží
    bezvadné,
  • vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, mimo vady množství,
  • vady sice odstranitelné, avšak pro opětovně vyskytující se vady po opravách (2 předchozí
    opravy) nebo pro větší počet vad, pro které nelze zboží řádně užívat,
  • při neodstranění vady zboží v zákonné 30denní či sjednané delší lhůtě,
  • jiné neodstranitelné vady.

V. Oprávněná osoba
Právo reklamovat vady zboží má spotřebitel, který zboží v prodejně SIWA FARM zakoupil.

VI. Způsoby řešení reklamace
Zboží potravinářské:
Spotřebitel je oprávněn zvolit některý z následujících způsobů řešení reklamace (s přihlédnutím
k podmínkám, uvedeným v čl. IV. tohoto řádu):

Zboží nepotravinářské:

Reklamace množství zboží může být řešena doplněním chybějícího množství, je-li to fakticky možné
a neodporuje-li to právním předpisům.

VII. Místo uplatnění reklamace
Spotřebitel uplatňuje reklamaci v prodejně, kde zboží zakoupil. Není-li to možné z důvodu
dočasného uzavření prodejny, zrušení prodejny, případně z důvodu dopravní nevýhodnosti pro
zákazníka, je možné reklamaci uplatnit také v jiné prodejně SIWA FARM s odpovídajícím sortimentem
zboží, případně v prodejně SIWA FARM určené nebo přímo v sídle SIWA FARM.

VIII. Lhůta pro uplatnění reklamace
a) Spotřebitel je povinen reklamovat řádně a včas.
b) Vady zboží, za které SIWA FARM odpovídá, je povinen spotřebitel reklamovat bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, u potravin je to do data
použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, případně ve lhůtě, kdy má být zboží spotřebováno.
Reklamace může být uplatněna pouze v případě, že jsou ze strany spotřebitele dodrženy
podmínky pro skladování potravin a kdy potravina nebyla otevřena, vyjma případů, kdy je to
nutné pro zjištění vady. Vady potravinářského zboží podléhajícího rychlé zkáze,
potravinářského zboží, u kterého se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními
předpisy a toho, které je po uplynutí minimální trvanlivosti nabízeno s označením „s prošlou
lhůtou minimální trvanlivosti“, musí spotřebitel reklamovat nejpozději následující den po
jeho zakoupení, jinak právo reklamace zaniká.
c) Na spotřební nepotravinářské zboží se poskytuje 24 měsíční záruční doba, pokud záruční list,
spotřebiteli vystavený, nebo jiný náhradní doklad, neposkytuje záruční dobu delší.
d) Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu vyznačena lhůta k použití věci,
skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

IX. Podklady spotřebitele nutné pro uplatnění reklamace
Společně s návrhem na uplatnění reklamace (ústním nebo písemným) musí spotřebitel předložit
následující doklady:
a) Prodejní doklad o zakoupení zboží v prodejnách SIWA FARM
b) Záruční list, byl-li vystaven a k prodejnímu dokladu připojen.
c) Případně další doklady, potvrzující nárok spotřebitele na delší záruční dobu.
d) Reklamované zboží s vadami, nevyplývá-li důvod reklamace z jiných dokladů.

X. Postup SIWA FARM při vyřizování reklamace
Reklamaci na prodejně SIWA FARM je povinen vyřizovat vedoucí prodejny, jeho zástupce, případně jiný
pověřený zaměstnanec a to po celou provozní dobu. Na ústředí SIWA FARM je oprávněn k vyřizování
reklamace pověřený zaměstnanec obchodního útvaru.
O oprávněnosti reklamace a spotřebitelem navrženém způsobu jejího vyřízení rozhoduje pověřený
zaměstnanec ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů od data uplatnění. Do této lhůty
se nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení reklamované vady.
Reklamace včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne jejího uplatnění, není-li se spotřebitelem dohodnuto jinak.
Pověřený zaměstnanec je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení obsahující následující údaje:

Je-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, počíná běžet od okamžiku převzetí
zboží spotřebitelem nová záruční doba.

Je-li reklamace vyřizována opravou vadného zboží nebo jeho části, nezapočítává se doba od data
převzetí zboží k reklamaci do data, kdy byl spotřebitel povinen po skončení reklamačního řízení zboží
převzít, do záruční doby.

Spotřebitel je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do 30 dnů od vyrozumění o
provedení opravy. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn zboží prodat.

XI. Závěrečná ustanovení
Není-li zde výslovně uvedeno, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.


Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu
s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to
prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz)


Reklamace uplatněné do doby nabytí účinnosti tohoto řádu budou vyřízeny a dokončeny dle
dosavadního reklamačního řádu.


V Krči dne 20.06.2024